کارا

در اینجا مهمترین نرم افزارهای آماری جهت دانلود قرار داده شده است. نرم افزار R, RStudio, SPSS, Amos, …

نام: نرم افزار RStudio

نسخه: RStudio Desktop 1.1.453

سیستم عامل: Windows Vista/7/8/10

سایز: ۸۵.۸ MB
تاریخ به روز رسانی: ۲۰۱۸/۰۵/۱۶

نام:  SOFA – Statistics Open For All ۱.۴.۶

سیستم عامل: Windows Vista/7/8/10

سایز: ۴۵ MB

نام: IBM SPSS Data Collection 7.0.1 32Bit

سیستم عامل:  Windows Vista/7/8/10

سایز: ۴۵۰ MB

نام: Graph Pad Prism v7.03

سیستم عامل:  Windows Vista/7/8/10

سایز: ۱۶ MB

نام: IBM SPSS 23 – ۳۲Bit

سیستم عامل:  Windows Vista/7/8/10

سایز: ۷۱۵ MB

نام: ITSM2000

سیستم عامل:  Windows Vista/7/8/10

سایز: ۱.۵ MB

نام: Eviews 10 – 32 Bit

سیستم عامل:  Windows Vista/7/8/10

سایز: ۲۲۶ MB

به همراه آپدیت ۲۰۱۸-۰۵-۱۵

حجم آپدیت: ۱۳۲ MB

نام: SmartPLS 3

سیستم عامل:  Windows MAC 

سایز: – MB

نام: Statistica v10.0.1011

سیستم عامل:  Windows Vista/7/8/10

سایز: ۲۶۷ MB

نام: MinistepInstall

سیستم عامل:  Windows Vista/7/8/10

سایز: ۱۶ MB

نام: SetupMaxstatLite

سیستم عامل:  Windows Vista/7/8/10

سایز: ۴۷ MB

نام: R
نسخه: R 3.5.1 for Windows , 32/64bit

سایز: ۷۹.۵ MB

سیستم عامل: Windows Vista/7/8/10

به روز رسانی: ۲۰۱۸-۰۴-۲۳

نام: Fast Statistics

سایز: ۳.۵ MB

سیستم عامل: Windows Vista/7/8/10

نام: IBM SPSS Amos 24

سایز: ۱۶۲ MB

سیستم عامل: Windows Vista/7/8/10

نام: IBM SPSS  ۲۵

سایز: ۷۱۷ MB

سیستم عامل: Windows Vista/7/8/10

نام: IBM SPSS 23 – ۶۴Bit

سیستم عامل:  Windows Vista/7/8/10

سایز: ۷۵۰ MB

نام: Nlogit 3-Limdep 8

سیستم عامل:  Windows Vista/7/8/10

سایز: ۳.۳۶ MB

نام: Eviews 10 – 64 Bit

سیستم عامل:  Windows Vista/7/8/10

سایز: ۲۳۵ MB

به همراه آپدیت ۲۰۱۸-۰۵-۱۵

حجم آپدیت: ۲۴۰ MB

نام: Expert.Choice.v11.0

سیستم عامل:  Windows Vista/7/8/10

سایز: ۸۶ MB

نام: Stata 15.0 x64

سیستم عامل:  Windows Vista/7/8/10

سایز: ۲۹۷ MB

نام: MacAnova5.04.2

سیستم عامل:  Windows Vista/7/8/10

سایز: ۱۰ MB

نام: Past 3

سیستم عامل:  Windows Vista/7/8/10

سایز: ۵.۲ MB