کارا

در انجام بسیاری از تحلیل های آماری، توزیع نرمال نقش اساسی ایفا می کند. در این روش ها نیاز به بررسی نرمال بودن توزیع داده ها و یا باقیمانده های مدل داریم. در اینجا با استفاده از نرم افزار SPSS روش های آزمون نرمالیتی را...

جامعه آماری جامعه آماری مجموعه ای است از اشیاء، افراد و هر چیز دیگری که کمیتی خاص (که بررسی آن موضوع تحقیق آماری است) برای آن ها قابل اندازه گیری باشد. مثلاً فرض کنیم یک تحقیق آماری به دنبال براورد میانگین قد زنان در ایران باشد؛...