کارا

پژوهش ها از نظر هدف به دو دسته تقسیم می شوند. بنیادی (نظری): پژوهشی برای تولید و یا توسعه نظریه ها، قوانین یا ابزارها (تولید دانش). کاربردی: پژوهشی است برای به کارگیری نظریه ها یا ابزارها در پدیده های مختلف (به کارگیری دانش). گاهی پژوهش ها می تواند...