کارا

جامعه آماری جامعه آماری مجموعه ای است از اشیاء، افراد و هر چیز دیگری که کمیتی خاص (که بررسی آن موضوع تحقیق آماری است) برای آن ها قابل اندازه گیری باشد. مثلاً فرض کنیم یک تحقیق آماری به دنبال براورد میانگین قد زنان در ایران باشد؛...