کارا

جامعه آماری جامعه آماری مجموعه ای است از اشیاء، افراد و هر چیز دیگری که کمیتی خاص (که بررسی آن موضوع تحقیق آماری است) برای آن ها قابل اندازه گیری باشد. مثلاً فرض کنیم یک تحقیق آماری به دنبال براورد میانگین قد زنان در ایران باشد؛...

آمار علم جمع آوری، خلاصه سازی و تفسیر اطلاعات است. آمار علمی است که با به کارگیری ابزار ریاضیات سعی بر آن دارد که اطلاعاتی را قابل فهم برای عموم سازد. آمار درباره‌ی خصوصیات سرچشمه اطلاعات موجود (جامعه آماری) بر اساس احتمالات نظر می دهد....