کارا

[latexpage] در آمار متغیرهای تصادفی، یک کمیت قابل اندازه گیری از پدیده های تصادفی است. این متغیرها را می توان از منظر ماهیتشان به متغیرهای کیفی و کمی تقسیم بندی کرد. متغیرهای کیفی، متغیرهایی است که حاصل از طبقه بندی یا گروهبندی جامعه مورد مطالعه هستند...