کارا

مدل معادلات ساختاری (SEM;Structural Equation Model ) یکی از جامع ترین تکنیک­های چندمتغیره از خانواده مدل های خطی و روشی برای آزمون فرض ­­­­هایی درباره­ روابط بین متغیر هاست. در معادلات ساختاری چندین مدل خطی به­ طور همزمان مورد استفاده قرار می­گیرد. معادلات ساختاری شامل...