کارا

یکی از روش های کاهش بعد در داده های چند متغیره، تحلیل مولفه های اصلی است. هدف در این تحلیل کاهش بعد داده ها و نیز تحلیل و تفسیر الگوهای پراکندگی در بین داده هاست. این روش به دنبال یافتن ترکیبات خطی از متغیرهاست به...