کارا

  چگونه پکیج های R را نصب کنیم؟  (مثلاً fda) install.packages("fda") چگونه پکیج های R را فراخوانی کنیم؟ library("fda") چگونه توضیحات کلی یک پکیج نصب شده را ببینیم؟ packageDescription("fda") چگونه لیست پکیج های نصب شده در R را ببینیم؟ rownames(installed.packages()) چگونه بفهمیم که یک پکیج خاص در سیستم ما نصب شده است یا خیر؟...