کارا

داده ها و باقیمانده ها در برخی از تحلیل های آماری، باید دارای توزیع نرمال باشند. در اینجا با استفاده از نرم افزار R روش های آزمون نرمالیتی را شرح می دهیم. برای درک بهتر مطالب بررسی نرمال بودن توزیع داده ها و نیز بررسی نرمال...

[latexpage] در آمار متغیرهای تصادفی، یک کمیت قابل اندازه گیری از پدیده های تصادفی است. این متغیرها را می توان از منظر ماهیتشان به متغیرهای کیفی و کمی تقسیم بندی کرد. متغیرهای کیفی، متغیرهایی است که حاصل از طبقه بندی یا گروهبندی جامعه مورد مطالعه هستند...