کارا

هنگامی که کسب و کاری را شروع می کنید. شناخت و آگاهی از وضعیت بازار، فناوری ها و تکنولوژی های موجود، و وسعت رقابت مواردی است که باید به آن توجه کنید. تحقیقات بازار مجموعه ای از اطلاعات است که درباره ی مصرف کنندگان، رقیبان،...