کارا

نرم افزار R یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای تحلیل آماری است. در نرم افزار R، برای تعریف یک شیء (object) از  "->" استفاده می کنیم. مثلاً X<-3. در اینجا شی  x را برابر با عدد 3 ایجاد کردیم. هر چند اگر به جای  "->" از "="...