کارا

داده های رتبه بندی شده: گاهی در تفسیر داده ها ممکن است به داده هایی برخورد کنیم که جایگشت هایی از چند عدد، نماد، کالا یا هر چیز دیگری باشند، مثلاً در یک تحقیق از چند فروشنده پرسیده ایم که بیشترین میزان فروش از بین کالاهای...