کارا

یافتن تمام ترکیبات m تایی ممکن از یک مجموعه دلخواه در نرم افزار R: گاهی پیش می آید که شما نیاز دارید تعداد ترکیبات ممکن m تایی از یک مجموعه دلخواه را بدانید، یا لیست تمام این ترکیبات را مشاهده کنید یا بر روی تمام ترکیبات...