کارا

در مبحث مقایسه بین میانگینها، تحلیل کواریانس چند متغیره  MANCOVA یکراهه را میتوان بعنوان یک تعمیم از تحلیل واریانس چند متغیره یکراهه (MANOVA) برای واردکردن یک متغیر کمکی و یا تعمیمی از تحلیل کواریانس یکراهه جهت واردکردن چندین متغیر وابسته در نظر گرفت. تحلیل کواریانس...