کارا

  روش دلفی یک روش پرکاربرد در تحقیقات کیفی است. هدف در این روش جمع آوری دانش از بین خبرگان و کارشناسان یک حوزه به منظور تصمیم سازی های مهم است. در واقع روشی سیتماتیک برای استخراج نظرات کارشناسان در مورد یک موضوع یا سوال است....

پژوهش ها از نظر هدف به دو دسته تقسیم می شوند. بنیادی (نظری): پژوهشی برای تولید و یا توسعه نظریه ها، قوانین یا ابزارها (تولید دانش). کاربردی: پژوهشی است برای به کارگیری نظریه ها یا ابزارها در پدیده های مختلف (به کارگیری دانش). گاهی پژوهش ها می تواند...