کارا

[latexpage] یکی از آزمون هایی که در تحلیل های آماری به کررات مورد نیاز واقع می شود، آزمون مقایسه میانگین یک یا چند جامعه است. به عنوان مثال فرض کنید که می خواهیم میزان فروش دو فروشگاه را با هم مقایسه کنیم یا اینکه میزان فروش...

نرم افزار R یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای تحلیل آماری است. در نرم افزار R، برای تعریف یک شیء (object) از  "->" استفاده می کنیم. مثلاً X<-3. در اینجا شی  x را برابر با عدد 3 ایجاد کردیم. هر چند اگر به جای  "->" از "="...