کارا

[latexpage] گاهی هدف از انجام یک تحقیق، بررسی و شناخت ساختار کلی و نحوه توزیع کمیت هایی در یک جامعه آماری است. در این صورت، کمیت های مربوط به این جامعه آماری به طور کامل اندازه گیری شده یا به اصطلاح سرشماری شده است که در...

آمار علم جمع آوری، خلاصه سازی و تفسیر اطلاعات است. آمار علمی است که با به کارگیری ابزار ریاضیات سعی بر آن دارد که اطلاعاتی را قابل فهم برای عموم سازد. آمار درباره‌ی خصوصیات سرچشمه اطلاعات موجود (جامعه آماری) بر اساس احتمالات نظر می دهد....