کارا

[latexpage] یکی از آزمون هایی که در تحلیل های آماری به کررات مورد نیاز واقع می شود، آزمون مقایسه میانگین یک یا چند جامعه است. به عنوان مثال فرض کنید که می خواهیم میزان فروش دو فروشگاه را با هم مقایسه کنیم یا اینکه میزان فروش...

آزمون میانگین در جامعه آماری تک متغیره شرایط نمونه آماری آزمون پارامتری/ناپارامتری فرضیات توزیع آماره آزمون       آزمون میانگین یک نمونه آزمون نرمال   پارامتری داده ها از توزیع نرمال با واریانس معلوم پیروی کنند نرمال استاندارد آزمون تی پارامتری داده ها از توزیع نرمال با واریانس نامعلوم پیروی کنند توزیع تی آزمون رتبه ای – علامت تک نمونه ای ویلکاکسون ناپارامتری داده ها...