کارا

آزمون میانگین در جامعه آماری تک متغیره شرایط نمونه آماری آزمون پارامتری/ناپارامتری فرضیات توزیع آماره آزمون       آزمون میانگین یک نمونه آزمون نرمال   پارامتری داده ها از توزیع نرمال با واریانس معلوم پیروی کنند نرمال استاندارد آزمون تی پارامتری داده ها از توزیع نرمال با واریانس نامعلوم پیروی کنند توزیع تی آزمون رتبه ای – علامت تک نمونه ای ویلکاکسون ناپارامتری داده ها...