کارا

 

 

گروه آمارپژوهان کارا آمادگی ارائه آموزش یا انجام تحلیل های آماری داده های تحقیقات علمی و سازمان های مختلف را داراست. هزینه تحلیل آماری به تفکیک نوع تحلیل به صورت تقریبی در ادامه آمده است. این هزینه ها به طور متوسط بیان شده است و بسته به شرایط ممکن است کاهش و یا افزایش داشته باشد. پروژه هایی که شامل چند تحلیل همزمان می شود، هزینه تحلیل آماری  بسته به شرایط کاهش پیدا می کند.

توضیحات

قیمت (تومان)

عنوان تحلیل

۵۰۰۰۰

تحلیل توصیفی (جداول و نمودارهای آماری)

۲۵۰۰۰ تعیین حجم نمونه و ارائه توضیحات مربوطه
۲۵۰۰۰

روائی پرسشنامه

۲۵۰۰۰ پایایی پرسشنامه

به ازای هر آزمون

۱۵۰۰۰ آزمون های آماری
به ازای هر مدل ۳۵۰۰۰

تحلیل رگرسیون خطی ساده یا لوژستیک

۳۰۰۰۰ تحلیل همبستگی
۳۵۰۰۰

آنالیز واریانس

به ازای هر مدل ۵۰۰۰۰

مدل های خطی تعمیم یافته، آمیخته

۱۵۰۰۰۰ تحلیل عاملی، تحلیل مؤلفه های اصلی
۱۵۰۰۰۰

خوشه بندی، تحلیل ممیزی، طبقه بندی

۲۵۰۰۰۰ شبکه های عصبی
بسته به شرایط متغیر

شبیه سازی با نرم افزار R

۲۰۰۰۰۰ معادلات ساختاری
۱۵۰۰۰۰

تحلیل مسیر

۲۰۰۰۰۰

تحلیل سلسله مراتبی

هر یک ساعت

۳۰۰۰۰ آموزش عملی تحلیل آماری به صورت خصوصی
هر جلسه ۲۰۰۰۰

آموزش عملی نرم افزارهای مختلف به صورت کلاس های گروهی

هر یک ساعت

۴۰۰۰۰

آموزش تلفنی با هماهنگی قبلی و ارسال مطالب عنوان شده به صورت فیلم آموزشی