کارا

  چگونه پکیج های R را نصب کنیم؟  (مثلاً fda) install.packages("fda") چگونه پکیج های R را فراخوانی کنیم؟ library("fda") چگونه توضیحات کلی یک پکیج نصب شده را ببینیم؟ packageDescription("fda") چگونه لیست پکیج های نصب شده در R را ببینیم؟ rownames(installed.packages()) چگونه بفهمیم که یک پکیج خاص در سیستم ما نصب شده است یا خیر؟...

یافتن تمام ترکیبات m تایی ممکن از یک مجموعه دلخواه در نرم افزار R: گاهی پیش می آید که شما نیاز دارید تعداد ترکیبات ممکن m تایی از یک مجموعه دلخواه را بدانید، یا لیست تمام این ترکیبات را مشاهده کنید یا بر روی تمام ترکیبات...

[latexpage] برای درک بهتر این متن، می توان نوشته های زیر را مطالعه نمود: آزمون نرمال بودن داده ها  بررسی نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از نرم افزار R  بررسی نرمال چند متغیره بودن توزیع داده...

[latexpage] در بسیاری از تحلیل ها، بررسی همزمان چند متغیر مورد نیاز است. برخی از ویژگی ها و روش های حالت تحلیل چند متغیره مشابه و تعمیم یافته حالت تک متغیره است. از آنجایی که پیش فرض تعداد زیادی از تحلیل های آماری در حالت تک...

داده ها و باقیمانده ها در برخی از تحلیل های آماری، باید دارای توزیع نرمال باشند. در اینجا با استفاده از نرم افزار R روش های آزمون نرمالیتی را شرح می دهیم. برای درک بهتر مطالب بررسی نرمال بودن توزیع داده ها و نیز بررسی نرمال...

داده های رتبه بندی شده: گاهی در تفسیر داده ها ممکن است به داده هایی برخورد کنیم که جایگشت هایی از چند عدد، نماد، کالا یا هر چیز دیگری باشند، مثلاً در یک تحقیق از چند فروشنده پرسیده ایم که بیشترین میزان فروش از بین کالاهای...

نرم افزار R یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای تحلیل آماری است. در نرم افزار R، برای تعریف یک شیء (object) از  "->" استفاده می کنیم. مثلاً X<-3. در اینجا شی  x را برابر با عدد 3 ایجاد کردیم. هر چند اگر به جای  "->" از "="...