کارا

آمار علم جمع آوری، خلاصه سازی و تفسیر اطلاعات است. آمار علمی است که با به کارگیری ابزار ریاضیات سعی بر آن دارد که اطلاعاتی را قابل فهم برای عموم سازد. آمار درباره‌ی خصوصیات سرچشمه اطلاعات موجود (جامعه آماری) بر اساس احتمالات نظر می دهد....