کارا

تحقیق کیفی و مقایسه آن با تحقیق کمی

پژوهش ها از نظر هدف به دو دسته تقسیم می شوند.

بنیادی (نظری): پژوهشی برای تولید و یا توسعه نظریه ها، قوانین یا ابزارها (تولید دانش).

کاربردی: پژوهشی است برای به کارگیری نظریه ها یا ابزارها در پدیده های مختلف (به کارگیری دانش).

گاهی پژوهش ها می تواند تلفیقی از هر دو قسم باشد. یعنی ارائه یا بسط همزمان یک ابزار و بکارگیری آن در یک پدیده خاص.

پژوهش ها از نظر نحوه استنتاج:

در تقسیم بندی کلی، پژوهش ها را به دو دسته تحقیق کیفی و کمی تقسیم بندی می کنند. این دو روش در اهداف، جمع آوری داده ها و تفسیر اطلاعات و نتیجه گیری تفاوت هایی با هم دارند.

نوع پژوهش اهداف نحوه جمع آوری اطلاعات روش نمونه گیری روش نتیجه گیری
تحقیق کیفی شناخت ماهیت و ابعاد پدیده ها مصاحبه، پرسشنامه های باز، مشاهده، بررسی متون غیراحتمالی استقرائی، قیاسی، شهودی
تحقیق کمی تعیین یا تائید ساختار، آزمون فرضیه ها آزمایش، پرسشنامه های کد دار احتمالی استنتاجی، ساختارمند براساس مدل ها و ابزارهای آمار و ریاضی

یکی از روش های تحقیق کیفی، تحلیل محتوا است.

مراحل اجرای تحلیل محتوا در این پژوهش کیفی به صورت زیر است:

  • تدوین پرسش های پژوهش با استفاده از نظرات اساتید تحقیق و صاحب نظران
  • گردآوری داده ها از طریق مصاحبه های عمیق و اکتشافی از خبرگان و کارشناسان
  • بررسی و واکاوی داده ها که شامل جملات، متن، گفتار ضبط شده و متون بوده است
  • کشف ابعاد و مولفه ها از طریق کدگذاری که در سه مرحله انجام شده است:

الف) کدگذاری باز

ب) کدگذاری محوری

ج) کدگذاری انتخابی

  • نوشتن یادداشت های تحلیلی از ابعاد و مولفه ها، ثبت اندیشه ها و تجزیه و تحلیل نظریه های ایجاد شده
  • تکرار مراحل ۲ تا ۵ تا رسیدن به اشباع محقق و اطمینان از ایجاد همگرایی در نتایج
  • نگارش و تدوین ابعاد و مولفه های نهایی