کارا

تعریف اشیاء در نرم افزار تحلیل آماری R

سفارش تحلیل آماری

نرم افزار R یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای تحلیل آماری است. در نرم افزار R، برای تعریف یک شیء (object) از  “->” استفاده می کنیم. مثلاً X<-3. در اینجا شی  x را برابر با عدد ۳ ایجاد کردیم. هر چند اگر به جای  “->” از “=” نیز استفاده شود، در اکثر مواقع مشکلی ایجاد نمی شود ولی استثناهایی هم وجود دارد.

اصولاً علامت مساوی “=” در داخل توابع و برای تعریف آرگومان های توابع به کار می رود. مثلا در دستور plot که برای رسم منحنی ها استفاده می شود، دو آرگومان x و y برای مقادیر طول و عرض منحنی تعریف شده اند. دستور زیر را ببینید:

(Plot(x=1:10,y=2:11

با علامت تساوی می توان تعیین کرد که آرگومان های x و   y چه مقادیری داشته باشند. اما بعد از اجرای این دستور، R اشیاء x و y را نخواهد شناخت. اما اگر از دستور زیر استفاده کنیم

(Plot(x<-1:10,y<-2:11

در این صورت بعد از اجرای این دستور،  R هر دو شی x و Y را می شناسد. در واقع دستور چند کار انجام می دهد. اول اینکه اشیا x و  y را به نحوی که خواسته شده تعریف میکند. دوم اینکه در اولین آرگومان plot شی اول یعنی x را قرار می دهد و در آرگومان دوم  y را قرار می دهد. پس بدیهی است که می توان به جای x و  y هر نماد دیگری قرار داد. مثلا نوشت:

(Plot(z<-1:10,w<-2:11

در اینصورت z و w تعریف می شود و به ترتیب در جایگاه آرگومان های x و y نمودار قرار می گیرد. در واقع دستور فوق به صورت زیر است:

(plot(x=z<-1:10,y=w<-2:11

اما در توابع به شرطی که ترتیب ارگومان ها رعایت شود، می توان از اسم آن ها فاکتور گرفت. پس می توان x و y و علامت تساوی را حذف کرد.

اما اگر بنویسیم

(Plot(z=1:10,w=1:10

نرم افزار خطا خواهد داد. علامت تساوی در توابع نشان دهنده تعریف مقادیر آرگومان هاست و آرگومان z و w در دستور plot وجود ندارد.

سفارش تحلیل آماری