کارا

آزمون های میانگین در آمار

سفارش تحلیل آماری

آزمون میانگین در جامعه آماری تک متغیره

شرایط نمونه آماری آزمون پارامتری/ناپارامتری فرضیات توزیع آماره آزمون
 

 

 

آزمون میانگین یک نمونه

آزمون نرمال

 

پارامتری داده ها از توزیع نرمال با واریانس معلوم پیروی کنند نرمال استاندارد
آزمون تی پارامتری داده ها از توزیع نرمال با واریانس نامعلوم پیروی کنند توزیع تی
آزمون رتبه ای – علامت تک نمونه ای ویلکاکسون ناپارامتری داده ها باید کمی و یا کیفی ترتیبی باشند کای دو
 

آزمون میانگین دو نمونه مستقل

 

 

 

 

آزمون نرمال دو نمونه ای مستقل

 

پارامتری

دو نمونه از توزیع نرمال پیروی کنند و واریانس ها معلوم باشد. (بسته به یکسان بودن و متفاوت بودن واریانس ها، آماره های آزمون متفاوتی به کار می رود).  

نرمال استاندارد

 

 

دو نمونه مستقل

 

 

آزمون تی دو نمونه ای مستقل

 

 

پارامتری

دو نمونه از توزیع نرمال پیروی کنند و واریانس ها نامعلوم باشند. (بسته به اینکه واریانس ها نامعلوم ولی برابر یا نابرابر باشد، آماره آزمون متفاوت است). توزیع تی (در حالت متفاوت بودن واریانس ها توزیع مجانباً  نرمال)
دو نمونه وابسته از یک جامعه آزمون تی زوجی وابسته پارامتری داده ها از توزیع نرمال پیروی کنند. توزیع تی
دو نمونه مستقل از دوجامعه آزمون U من – ویتنی (من – ویتنی – ویلکاکسون) ناپارامتری داده ها باید کمی و یا کیفی ترتیبی باشند. مجانباً نرمال
دو نمونه وابسته از یک جامعه آزمون رتبه ای – علامت ویلکاکسون ناپارامتری داده ها باید کمی و یا کیفی ترتیبی باشند. مجانباً نرمال
چند نمونه مستقل از چند جامعه آنالیز واریانس (آزمون F) پارامتری مانده های مدل دارای توزیع نرمال و مستقل از هم باشند. همگونی واریانس ها برقرار باشد. توزیع F
 

چند نمونه وابسته

 

طرح اندازه های تکراری

 

 

پارامتری

نرمال بودن توزیع داده ها در هر کدام از تکرارها. تکرارها مربوط به اندازه گیری چند آزمودنی یکسان در زمان های مختلف باشد.  

توزیع F

چند جامعه مستقل آزمون کروسکال والیس ناپارامتری داده ها باید کمی و یا کیفی ترتیبی باشند. مجانباً کای دو
چند جامعه وابسته آزمون فریدمن ناپارامتری داده ها باید کمی و یا کیفی ترتیبی باشند. مجانباً کای دو

سفارش تحلیل آماری