کارا

تحلیل آماری در کسب و کار

تحلیل داده یا تحلیل آماری فرآیند ارزیابی داده ها با استفاده از ابزارها و تکنیکهای آماریست.  با این رویکرد اطلاعات مفید کشف شده و در راستای تصمیم گیری تجاری بکار برده میشود. چندین روش تحلیل آماری وجود دارد که شامل داده کاوی، تحلیل متن یا متن کاوی، هوش  تجاری و مصورسازی داده هاست.

تحلیل آماری چگونه انجام میگیرد؟

تجزیه و تحلیل داده بخشی از فرایند بزرگ استخراج هوش تجاری است. فرایند شامل یک یا چند بخش مانند تعریف اهداف، طرح سوالات، جمع آوری دیتا، آماده سازی داده ها، تجزیه و تحلیل و در نهایت نتیجه گیری و پیش بینی است.

تعریف اهداف: هر مطالعه باید با مجموعه ای از اهداف (متغیرها)یی در کسب و کار که به وضوح تعریف شده اند آغاز شود. بسیاری از تصمیمات گرفته شده در ادامه فرایند بستگی به این دارد که این متغیرها و اهداف چگونه مشخص شده اند.

سوالات مطرح شده: تلاش برای طرح یک سوال در حوزه مشکل یا مسئله موجود انجام میگیرد. برای مثال آیا ماشین های اسپورت قرمز بیشتر از سایر ماشین ها تصادف میکنند؟

جمع آوری دیتا: اطلاعات مربوط به سوال طرح شده باید از منابع مناسب جمع آوری شوند. در مثال حاضر دیتا باید از منابع مختلفی مانند گزارشهای پلیس، بیمه و بیمارستانها جمع  اوری شود ابزارهای گوناگونی برای جمع اوری دیتا میتوان مورد استفاده قرار گیرد مانند پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه، گروه کانونی و غیره هنگام جمع آوری دیتا پرسشنامه یا سایر ابزارها باید بطور مناسبی برای روش آماری مورد استفاده طراحی شود.

آماده سازی داده ها: داده ها ممکن است در چندین فرمت مختلف جمع آوری شده باشند. داده های جمع آوری شده باید پاکسازی و تبدیل شده تا وارد ابزارهای تجزیه و تحلیل دیتا شوند. برای مثال ما میتوانیم گزارش های تصادف را بصورت فایل متنی، مطالبات بیمه از یک پایگاه اطلاعات مرتبط و جزییات بستری شدن در بیمارستانها دریافت کنیم. تحلیلگر دیتا باید این اشکال مختلف دیتا را به شکل مناسبی برای ابزارهای تحلیل تبدیل کند.

تجزیه و تحلیل داده ها: در این مرحله داده هایی که پاکسازی و آماده شده اند با روشهای مناسب آماری مورد تحلیل  قرار می گیرند. روشهای آماری به ما اجازه می دهد تا اطلاعات مفید و مورد نیاز موجود در داده ها را کشف و الگوهایی را از داده ها استخراج کنید که بوسیله آن به سوالات مطرح شده در مسئله پاسخ دهیم.

نتیجه گیری و پیش بینی: در این مرحله است که پس از تجزیه و تحلیل داده ها میتوان نتایج حاصل از تحلیل و نیز پیش بینی های مناسب را ارائه داد. این نتایج و پیشنهادها سپس ممکن است در یک گزارش خلاصه شده به کارفرمای نهایی(کاربران) تحویل داده شود.

برگرفته از سایت  makeuseof