کارا

مفاهیم اولیه آمار

سفارش تحلیل آماری

جامعه آماری

جامعه آماری مجموعه ای است از اشیاء، افراد و هر چیز دیگری که کمیتی خاص (که بررسی آن موضوع تحقیق آماری است) برای آن ها قابل اندازه گیری باشد. مثلاً فرض کنیم یک تحقیق آماری به دنبال براورد میانگین قد زنان در ایران باشد؛ مجموعه کل زنان ایرانی، جامعه آماری را تشکیل می دهد. قد، کمیتی است که برای تمام اعضای جامعه آماری قابل اندازه گیری است. میانگین قد زنان ایرانی نیز پارامتر مورد بررسی این تحقیق است.

نمونه تصادفی

   نمونه تصادفی، مجموعه ای است که اعضای آن براساس رویه های خاص نمونه گیری، از جامعه آماری انتخاب شده است. مهمترین رکن این مجموعه، تصادفی انتخاب شدن اعضای آن است. هر چقدر خصوصیات یک نمونه تصادفی به خصوصیات جامعه آماری نزدیک تر باشد، آن نمونه ایده‌آل تر است. برای داشتن یک نمونه تصادفی ایده‌آل، محقق باید یک روش نمونه گیری متناسب با ویژگی های جامعه اماری انتخاب کند. نمونه گیری تصادفی ساده، سیستماتیک، طبقه ای، خوشه ای و… از انواع روش های نمونه گیری است. استفاده از هر کدام در جوامع آماری خاص خود، نتیجه مناسبی را در پی دارند.

توزیع احتمالی

قانون یا قاعده ای که احتمال رخداد مجموعه ای از پیش آمدهای ممکن را اندازه گیری می کند. ممکن است خانواده ای از توزیع ها کاندید برای داده ها باشند که پارامتری مجهول علت وجود این خانواده باشد. به عنوان مثال می دانیم که توزیع داده های موجود، نرمال با میانگین  و واریانس یک است. وجود پارامتر مجهول باعث به وجود آمدن خانواده ای از توزیع های نرمال با واریانس یک شده است. در این حالت ممکن است هدف، براورد پارامتر مجهول  باشد.

پارامتر

پارامتر صفت یا ویژگی از جامعه آماری است که مجهول است و ممکن است هدف محقق، براورد آن باشد. مانند میانگین، میانه، واریانس و … . ممکن است چند پارامتر، مجهول باشد و براورد همزمان آن ها هدف باشد.

سفارش تحلیل آماری