کارا

معرفی علم آمار

آمار علم جمع آوری، خلاصه سازی و تفسیر اطلاعات است. آمار علمی است که با به کارگیری ابزار ریاضیات سعی بر آن دارد که اطلاعاتی را قابل فهم برای عموم سازد. آمار درباره‌ی خصوصیات سرچشمه اطلاعات موجود (جامعه آماری) بر اساس احتمالات نظر می دهد. بخشی از آمار در پی تفسیر اطلاعاتی حجیم و بخش دیگر در پی توصیف “خروار” با توجه به خصوصیات “مشت” (نمونه آماری) است.

در بخش اول که به آن آمار توصیفی گفته می شود، تمام اجزای جامعه آماری اندازه گیری شده یا به اصطلاح، از جامعه سرشماری صورت گرفته است. در اینجا محقق بر آن است که با به کارگیری ابزارهای آماری این اطلاعات حجیم را خلاصه سازی و به شکلی قابل تفسیر بیان کند. در این قسم از آمار، نمودار های آماری، جداول آماری شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی مورد استفاده قرار می گیرد.

آمار استنباطی

در بخش دوم که به آن آمار استنباطی گفته می شود، یک آماردان در نقش یک پیش گوی ظاهر می شود. در این حالت جامعه آماری به طور کامل اندازه گیری نشده است. بخش کوچکی از جامعه انتخاب و اندازه گیری شده  که به آن نمونه گفته می شود. حال ممکن است جامعه آماری به دلیل گستردگی بیش از حد و به خاطر هزینه و زمان بر بودن از سرشماری آن صرفنظر شده و یا اینکه جامعه آماری به طور کلی در دسترس نباشد و یا حتی بخش وسیعی از جامعه در آینده مشاهده شود و از دسترس حال خارج باشد. در اینجا یک آماردان در نقش پیش گویی است که ابزارش ریاضیات و احتمال است. هدف این مقوله توصیف ساختار تغییرات داده ها، تأیید یا رد فرضیه ها و براورد پارامترها را دنبال می کند. آزمون فرض، تحلیل رگرسیونی، مؤلفه های اصلی، تحلیل عاملی، معادلات ساختاری، خوشه بندی، تحلیل ممیزی، سری زمانی و… از جمله ابزارهای این قسم از آمار است.