کارا

استفاده از تکنیک های آماری بخش جدانشدنی اکثر تحقیقات علمی و مقالات و پایان نامه های دانشجویی است. ابزاری که نداشتن تخصص کافی از طرف محقق یا دانشجو، سبب بکارگیری نادرست و عمدتاً نتیجه گیری های اشتباه و متناقض شده یا باعث سردرگمی و دلسردی محقق می شود. از طرف دیگر با آشنایی کامل به علم آمار و به کارگیری صحیح از تکنیک های نوین آماری، سبب بهبود کیفیت و ارتقای ارزش علمی تحقیقات دانشگاهی و علمی می شود. از این رو گروه آمارپژوهان کارا با بهره گیری از تخصص و دانش فارغ التحصیلان برجسته دانشگاه های معتبر، زمینه ای را فراهم آورده است که باعث به کارگیری صحیح علم آمار در تحقیقات و در پی آن ارتقای سطح کیفی متون تحقیقاتی گردد.

خدمات ما در گروه مشاوان آماری شامل:

۱- تعیین چارچوب کلی طرح، متناسب با اهداف تعیین شده و با بکارگیری روش های جدید و  همچنین روش های متداول در تحلیل های آماری

۲- طراحی پرسشنامه به همراه بررسی و سنجش اعتبار اعم از روائی و پایائی پرسشنامه و یا طراحی آزمایشات مورد نیاز

۳- جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه، آزمایشات و تحقیقات میدانی

۴- تحلیل داده های خام با استفاده از مناسب ترین و به روزترین تکنیک های آماری

۵- تفسیر نتایج به دست آمده و ارائه گزارش های جامع

۶- آموزش مرحله به مرحله تکنیک های به کار رفته به محقق

به کمک ما، بروزتر و شاخص تر باشید.