کارا

گروه مشاوران آماری کارا متشکل از فارغ اتحصیلان نخبه آمار، آماده ارائه هر گونه آموزش و راهنمایی در انجام تحلیل های آماری تحقیقات و پروژه های علمی یا سازمانی است. روند انجام خدمات تحلیل آماری در گروه کارا به صورت زیر است:

تحلیل آماری