کارا

در بسیاری از زمینه های بازرگانی، صنعتی، جمعیت شناسی، دانشگاهی و … تحلیل آماری به عنوان ابزاری قدرتمند برای شناخت ساختار جامعه مورد بررسی و نیز تصمیم سازی های بهینه در جهت بهبود خدمات، کیفیت کالاها و یا غنی سازی تحقیقات علمی به کار می رود. علم آمار، علم جمع آوری، خلاصه سازی، تحلیل و تفسیر اطلاعات است. در بسیاری از موارد، محققین یا مدیران، مجموعه ای از اطلاعات جمع آوری شده را در اختیار دارند که تحلیل و تفسیر دقیق این اطلاعات در راستای براورد اهداف تعیین شده، نیازمند متخصصین علم آمار است. متخصصینی که نه تنها به نرم افزارهای تحلیل آماری اشراف کامل دارند، بلکه در تعیین روش ها و تکنیک های به کارگیری و همچنین بررسی پیش فرض ها و شرایط خاص هر تکنیک تخصص کافی را دارند. شرایط و پیش فرض هایی که عموماً در صورت نبود آن ها منجر به نتیجه گیری های اشتباه می شود. همچنین به کارگیری روش های نوین و نوظهور در علم تحلیل داده ها، نیازمند متخصصین آماری است که در این زمینه فعالیت های علمی – پژوهشی مستمر داشته اند.

گروه مشاوران آماری کارا، با بهره گیری از فارغ التحصیلان موفق و نخبه دانشگاهی، شرایطی را فراهم آورده است که مدیران و محققانی که دغدغه تحلیل و تفسیر اطلاعات به صورت صحیح و اصولی را دارند، بتوانند با آسودگی خیال و به بهترین نحو از تخصص گروه کارا بهره گیرند.

انواع تحلیل آماری توسط گروه مشاوران آماری کارا ارائه می شود، اعم از:

 • آمار توصیفی (خلاصه سازی اطلاعات و محاسبه شاخص های آماری و نیز ترسیم نمودارها و جداول آماری)
 • تحلیل رگرسیونی (خطی ساده، چندگانه، چند متغیره، لوژستیک، ترتیبی، ناپارامتری و …)
 • انواع مدل های آماری (مدل های تعمیم یافته، مدل های آمیخته، مدل های متغیر پنهان و …)
 • انواع آزمون فرض های آماری (پارامتری و ناپارامتری)
 • آنالیز واریانس و طرح های آزمایش ها
 • معادلات ساختاری و تحلیل مسیر
 • شبکه های عصبی
 • داده کاوی (Data Mining)
 • تحلیل آماری چندمتغیره (تحلیل عاملی، مؤلفه های اصلی، خوشه بندی، تحلیل ممیزی و …)
 • شبیه سازی الگوریتم ها و حل مسأله با استفاده از برنامه نویسی
 • تحلیل های جمعیت شناسی
 • تحلیل همبستگی
 • سنجش روائی و پایایی پرسشنامه ها
 • تحلیل پوششی داده ها (DEA)
 • تحلیل سلسله مراتبی (AHP)