کارا
تحلیل آماری

اهداف شرکت آمار پژوهان کارا
⏹ ترویج و اشاعه استفاده صحیح و اصولی از تکنیک های آماری در تحقیقات علمی
⏹ آگاه سازی مدیران شرکت های صنعتی و بازرگانی نسبت به کاربردهای آمار و کمک به ارتقای بهره وری در کشور
⏹ آموزش و ارتقای سطح دانش فارغ التحصیلان با تمرکز بر علم آمار کاربردی و تربیت مشاوران توانمند
⏹ ایجاد فضای علمی با نشاط جهت زمینه سازی برای شکوفایی و استفاده از ایده های برتر به منظور به کارگیری هر چه بهتر دانش آماری در جامعه
⏹ آموزش و به کارگیری شاخه های جدید علم آمار در تحقیقات و صنعت
⏹ کمک به تصمیم سازی و برنامه ریزی مدیران کشور در جهت غنی سازی برنامه ها و طرح های کشوری